karta

Nyköping

Restiden mellan Nyköping och Stockholm kommer att bli cirka 40 minuter med Ostlänken. Staden kommer att ligga på bekvämt pendlingsavstånd till Stockholm och Östergötland. Ambition är att planera bostäder för 10 000 personer till år 2030 genom utbyggnad av nya stadsdelar och förtätning av stadskärnan. Nyköping kommer att få förbindelse med Ostlänken via en uppgradering av dagens bibana som står i förbindelse med huvudbanan norr- och söderut. Platsen för det nya resecentrunområdet är strax öster om dagens station och centralt i staden. 

Läs mer på www.nykoping.se

Linköping

Ostlänken ska enligt järnvägsutredningen passera genom staden parallellt med dagens stambana. Kommunens intentioner är att låta innerstaden växa över ån. Staden blir tätare samtidigt som Stångåns kvaliteter införlivas. Den nya stadsdelen Stångebro växer fram som kan rymma 5 000 nya bostäder, 20 000 arbetsplatser och idrotts- och evenemangsområden. Enligt planerna ska det nya resecentrumområdet ligga på östra sidan av ån och bli ett utvecklingsnav i stadskärnan. Stockholm nås inom en timme och Norrköping inom cirka 15 minuter.
Under februari 2014 har Trafikverket i en komplettering till järnvägsutredningen även studerat förutsättningarna att dra järnvägsspår i tunnel under staden..

Läs mer på www.linkoping.se

Norrköping

Enligt järnvägsutredningen ska Ostlänken komma fram i en tunnel i väster för att sedan gå utmed stambanan genom staden innan den viker av norrut mot Stockholm.  Innerstaden ska byggas ut mot norr och på andra sidan stambanan och Ostlänken. Den nya stadsdelen Södra Butängen planeras för 6 000 boende och 6 000 arbetsplatser och med en central stadspark genom området. Dagens station ska ersättas med ett nytt resecentrum strax öster ut. Med Ostlänken kan pendlingstiden till Stockholm bli 45 minuter och med Linköping 15 minuter.

Läs mer på www.norrkoping.se

Skavsta

Ostlänkens huvudbana kommer att passera strax öster om flygplatsen. En ny station ska byggas i anslutning till terminalen. Genom Ostlänken skapas förutsättningar för snabb tåganslutning från Stockholm respektive Östergötland. Flygplatsen blir mer tillgänglig och resandeunderlaget ökar.   I den översiktliga planeringen har kommunen förberett för nya företagsområden öster om stationen.

Läs mer på www.nykoping.se

Vagnhärad

Genom Ostlänken kommer Vagnhärad att få korta pendlingstider med regionaltåg till Stockholm. En ny station planeras mellan motorvägen E4 och dagens Vagnhärad. För att ta tillvara det gynnsamma kommunikationsläget i Stockholms närhet planerar kommunen en omfattande utbyggnad av samhället norrut. Bland annat planeras för ett stort bostadsområde i Solberga som kommer att ligga på gångavstånd till stationen. För att komma vidare med den kommunala planeringen behöver läget för Ostlänken preciseras eftersom järnvägskorridoren för Ostlänken i dagsläget är för bred.

Läs mer på www.trosa.se

Sagt om Ostlänken

 • - Under första halvåret 2014 avser regeringen besluta om Ostlänken och att ansöka om EU- bidrag för banan. Bedömningen är att det finns möjligheter till avsevärda bidrag. Mer pengar bäddar för att byggstarten 2017 och färdigställande senast 2028 kan klaras.

  Per Sandström vd Nyköping – Östgötalänken AB

 • - Vi har fått oerhört positiva signaler från regeringen om Ostlänken som bekräftar att projektet ligger fast i den tidsordning som är bestämd.

  Åsa Kullgren, ordförande i Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland

 • "Ostlänken är viktig för hela samhället. Bland annat kommer en ny stadsdel att byggas i Linköping på grund av den nya snabbjärnvägen."

  Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande i Linköping

 • "Ju tidigare Ostlänken blir verklighet ju fortare får vi del av alla fördelar när fler åker tåg istället för bil. Miljön gynnas och det blir närmare till fler jobb och högre utbildning när restiden krymper."

  Göran Forssberg, ordförande i Nyköping – Östgötalänken AB

 • "Ostlänken och sträckan Göteborg-Borås skall byggas för en maximal hastighet på 320 km/h."

  Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd
  i tal på Transportmässan på Elmia

 • "Jag är mycket nöjd med regeringens besked att Ostlänken kommer att byggas. Investeringen är på ca 35 miljarder kronor och blir en värdefull injektion för den framtida utvecklingen och tillväxten i stråket Östergötland – Södermanland – Stockholm."

  Liselott Hagberg
  Landshövding Sörmlands län
  i Nyköpings Tidning

 • "Klart spår för Ostlänken är exempel på en stor satsning som regeringen gjort på infrastruktur för att underlätta för företag och resenärer."

  Betty Malmberg, riksdagsledamot från Östergötland
  i Östgöta-Corren

 • "I första hand vill vi vårda den infrastruktur vi har och använda den mer effektivt. Vi ska också bygga om och bygga nytt för att utveckla samhället, samt utveckla nya lösningar tillsammans med andra. Under perioden 2014 – 2025 bygger vi Ostlänken, ny järnväg mellan Järna och Linköping för högre kapacitet så att trafiken kan bli tätare och restiden minska."

  Gunnar Malm, Trafikverkets generaldirektör
  i pressrelease från Trafikverket

 • "Eftersom den nuvarande järnvägen mellan Stockholm och Linköping tillhör landets mest belastade kommer kapaciteten i järnvägssystemet att förbättras avsevärt i och med att Ostlänken byggs. Detta möjliggör för fler, snabbare och mer punktliga transporter av både passagerare och gods på järnväg och skapar bättre förutsättningar för jobb och tillväxt."

  Regeringen i PM om
  infrastrukturpropositionen

 • Starta ett helt eller delvis av staten ägt projektbolag, som får uppgiften att snarast möjligt bygga det nya höghastighetssystemet i Sverige och låt bolaget äga och driva de nya järnvägarna under förslagsvis 50 år för att därefter överlämna dem till staten. Då får vi en snabb, effektiv och högkvalitativ utbyggnad av banorna.

  Gunnar Sibbmark
  vd Europakorridoren

 • - Ostlänken får väldigt bra samhällseffekter för vår region. Bättre tillgänglighet till en större arbetsmarknad gör att fler får jobb och kan bidra med skatteintäkter till välfärden. Vi kan också satsa mer på våra högskolor och universitet.

  Åsa Kullgren, ordförande i
  Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland

 • - Ostlänken är en otroligt spännande och en viktig pusselbit för att säkra framtidens behov av transporter. Jag är övertygad om att kombinationen tågstation och flygplats kommer att lyfta Stockholm Skavsta flygplats och hela regionen.

  Dot Gade Kulovuori
  VD Stockholm Skavsta flygplats

 • Goda kommunikationer har alltid varit en förutsättning för utveckling. Ostlänken kommer att bidra till ökat tillväxt och ett ökat välstånd i Sveriges. Människor får ett bättre liv när arbetsmarknaden vidgas ytterligare och företagen får ännu bättre möjligheter att klara sin arbetskraftsförsörjning.

   – Daniel Portnoff (M), KS Ordf. Trosa kommun

 • - Ostlänken är jätteviktig för att vi ska kunna fortsätta att utveckla Öster-götland. Landstinget i Östergötland har därför varit engagerade i arbetet med Ostlänken under lång tid. Det känns väldigt spännande och kul att Ostlänken nu äntligen är på gång!

  - Marie Morell (M), Ordförande landstingsstyrelsen i Östergötland

   

Trafikverket

demo3-220x140

I och med beslutet i regeringens infrastrukturproposition hösten 2012 har Trafikverket startat förberedelserna för järnvägsplanering med start under 2014.

Läs mer på Trafikverket.se 

 • Senaste nytt

  Regeringsbeslut om 20,35 miljarder till Ostlänken

  Infrastrukturministern presenterade på tisdagen regeringens beslut om den nationella transportplanen för åren 2014–2025. För Ostlänken innebär det en ökning i förhållande till Trafikverkets förslag med ca 2,55 miljarder!
  08 apr 2014
  Läs mer här
 • Senaste nytt

  passagerare220

  Nyköpings Tidning om Ostlänken

  Marsnumret av Nyköpings Tidning handlar om Ostlänken och läget för Nyköpings resecentrum. Läs hela tidningen som pdf eller med appen NY+ på din läsplatta.
  26 mar 2014
  Läs mer här
 • Senaste nytt

  Spår

  Intensivt skede för Ostlänken

  Planeringen av höghastighetsbanan Ostlänken går nu in i ett intensivt skede efter att mer eller mindre ha legat i malpåse under en period.
  20 mar 2014
  Läs mer här
 • Senaste nytt

  Ostlänken ett arkeologiskt storprojekt

  Starten för bygget av Ostlänken väntas komma igång vid hösten 2017. Men innan dess kommer det krävas enorma arbetsinsatser av arkeologerna.
  21 feb 2014
  Läs mer här
 • Senaste nytt

  Nya stambanor från Stockholm till Malmö och Göteborg

  Trafikverket har nu lämnat sin rapport om nya stambanor från Stockholm till Malmö och Göteborg via Jönköping.
  08 jan 2014
  Läs mer här

Onlinenyheter