karta

Nyköping

Restiden mellan Nyköping och Stockholm kommer att bli cirka 40 minuter med Ostlänken. Staden kommer att ligga på bekvämt pendlingsavstånd till Stockholm och Östergötland. Ambition är att planera bostäder för 10 000 personer till år 2030 genom utbyggnad av nya stadsdelar och förtätning av stadskärnan. Nyköping kommer att få förbindelse med Ostlänken via en uppgradering av dagens bibana som står i förbindelse med huvudbanan norr- och söderut. Platsen för det nya resecentrunområdet är strax öster om dagens station och centralt i staden. 

Läs mer på www.nykoping.se

Linköping

Ostlänken ska enligt järnvägsutredningen passera genom staden parallellt med dagens stambana. Kommunens intentioner är att låta innerstaden växa över ån. Staden blir tätare samtidigt som Stångåns kvaliteter införlivas. Den nya stadsdelen Stångebro växer fram som kan rymma 5 000 nya bostäder, 20 000 arbetsplatser och idrotts- och evenemangsområden. Enligt planerna ska det nya resecentrumområdet ligga på östra sidan av ån och bli ett utvecklingsnav i stadskärnan. Stockholm nås inom en timme och Norrköping inom cirka 15 minuter.
Linköpings kommun och Trafikverket har träffat en överenskommelse om att ta fram mer kunskap kring en underjordslösning för Ostlänken (och södra stambanan) för sträckan genom Linköping, och om att hitta en finansiell lösning.
Läs mer på www.linkoping.se

Norrköping

Enligt järnvägsutredningen ska Ostlänken komma fram i en tunnel i väster för att sedan gå utmed stambanan genom staden innan den viker av norrut mot Stockholm.  Innerstaden ska byggas ut mot norr och på andra sidan stambanan och Ostlänken. Den nya stadsdelen Södra Butängen planeras för 6 000 boende och 6 000 arbetsplatser och med en central stadspark genom området. Dagens station ska ersättas med ett nytt resecentrum strax öster ut. Med Ostlänken kan pendlingstiden till Stockholm bli 45 minuter och med Linköping 15 minuter.

Läs mer på www.norrkoping.se

Skavsta

Ostlänkens huvudbana kommer att passera strax öster om flygplatsen. En ny station ska byggas i anslutning till terminalen. Genom Ostlänken skapas förutsättningar för snabb tåganslutning från Stockholm respektive Östergötland. Flygplatsen blir mer tillgänglig och resandeunderlaget ökar.   I den översiktliga planeringen har kommunen förberett för nya företagsområden öster om stationen.

Läs mer på www.nykoping.se

Vagnhärad

Genom Ostlänken kommer Vagnhärad att få korta pendlingstider med regionaltåg till Stockholm. En ny station planeras mellan motorvägen E4 och dagens Vagnhärad. För att ta tillvara det gynnsamma kommunikationsläget i Stockholms närhet planerar kommunen en omfattande utbyggnad av samhället norrut. Bland annat planeras för ett stort bostadsområde i Solberga som kommer att ligga på gångavstånd till stationen. För att komma vidare med den kommunala planeringen behöver läget för Ostlänken preciseras eftersom järnvägskorridoren för Ostlänken i dagsläget är för bred. 
 
Läs mer på Trosas webbplats.

Sagt om Ostlänken

 • - Ostlänken och Götalandsbanan är oerhört viktiga för transporterna i den tätbefolkade södra delen av landet. På sikt blir transporterna mer hållbara då de frigör utrymme på järnvägen för gods och pendlingstrafik. Pendlings-möjligheterna över länsgränserna blir bättre samtidigt som mer gods kan föras över från väg till järnväg.

  Anna Johansson (S)
  Infrastrukturminister

 • - När arbetet nu dragit igång med planering av resecentrum och byggande av Ostlänken ser vi redan nu ett ökat intresse för etableringar i Nyköping. Framför allt är det spännande att människors vardag kommer att förändras så drastiskt när kommunikationerna i Stockholmsregionen förbättras. Jag kan knappt vänta.

  Urban Granström
  Kommunstyrelsens Ordförande Nyköping

 • Ostlänken är det enskilt största projektet i den nationella planen 2014 – 2025. Regeringen tar med dessa satsningar ett historiskt steg för att förnya den svenska järnvägen.

  Catharina Svärd Elmsäter
  Infrastrukturminister

 • - Ostlänken gör att vi blir en del av Östra Mellansverige som tillsammans med Stockholm har internationell lyskraft. Förutsättningarna för företagen att verka och växa underlättas och fantastiska boendemiljöer knyts samman. Det är härligt!

  Erik Zetterlund
  Ordförande, Östsvenska Handelskammaren

 • - Ostlänken är vår regions bästa tillväxtchans genom tiderna. Tunnelbaneavstånd till, från och mellan stora städer förminskar regionen och ger människor och företag större möjligheter att leva och verka utifrån sina egna individuella behov. Det är fantastiskt!

  Johanna Palmér,
  VD Östsvenska handelskammaren

 • - Jag är övertygad om att Ostlänken kommer att ha en positiv inverkan på Oxelösunds kommuns utveckling. Möjligheten till arbetspendling kommer att öka och i framtiden kommer vi att kunna erbjuda en kombination av skärgårdsnära boende med snabbare kommunikationer.

  Catharina Fredriksson
  kommunstyrelsens ordförande Oxelösund

 • - Ostlänken har en central roll att fylla för Trosa kommun genom att den ytterligare stärker kommunens attraktivitet för boende och företag. Länken ger nya förutsättningar för miljövänligt resande och stärker kollektivtrafikens konkurrenskraft genom restidsvinster, tätare trafik, ökad tillförlitlighet och genom att nya resmål kan nås inom bekvämt pendlingsavstånd.

   – Daniel Portnoff (M), KS Ordf. Trosa kommun

 • - Ostlänken är jätteviktig för att vi ska kunna fortsätta att utveckla Öster-götland. Landstinget i Östergötland har därför varit engagerade i arbetet med Ostlänken under lång tid. Det känns väldigt spännande och kul att Ostlänken nu äntligen är på gång!

  - Marie Morell (M), Ordförande landstingsstyrelsen i Östergötland

   

 • - Ostlänken är en otroligt spännande och en viktig pusselbit för att säkra framtidens behov av transporter. Jag är övertygad om att kombinationen tågstation och flygplats kommer att lyfta Stockholm Skavsta flygplats och hela regionen.

  Dot Gade Kulovuori
  VD Stockholm Skavsta flygplats

 • - Under första halvåret 2014 avser regeringen besluta om Ostlänken och att ansöka om EU- bidrag för banan. Bedömningen är att det finns möjligheter till avsevärda bidrag. Mer pengar bäddar för att byggstarten 2017 och färdigställande senast 2028 kan klaras.

  Per Sandström vd Nyköping – Östgötalänken AB

 • - Ostlänken får väldigt bra samhällseffekter för vår region. Bättre tillgänglighet till en större arbetsmarknad gör att fler får jobb och kan bidra med skatteintäkter till välfärden. Vi kan också satsa mer på våra högskolor och universitet.

  Åsa Kullgren, ordförande i
  Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland

 • - Vi har fått oerhört positiva signaler från regeringen om Ostlänken som bekräftar att projektet ligger fast i den tidsordning som är bestämd.

  Åsa Kullgren, ordförande i Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland

 • "Jag är mycket nöjd med regeringens besked att Ostlänken kommer att byggas. Investeringen är på ca 35 miljarder kronor och blir en värdefull injektion för den framtida utvecklingen och tillväxten i stråket Östergötland – Södermanland – Stockholm."

  Liselott Hagberg
  Landshövding Sörmlands län
  i Nyköpings Tidning

 • "Ostlänken och sträckan Göteborg-Borås skall byggas för en maximal hastighet på 320 km/h."

  Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd
  i tal på Transportmässan på Elmia

 • Starta ett helt eller delvis av staten ägt projektbolag, som får uppgiften att snarast möjligt bygga det nya höghastighetssystemet i Sverige och låt bolaget äga och driva de nya järnvägarna under förslagsvis 50 år för att därefter överlämna dem till staten. Då får vi en snabb, effektiv och högkvalitativ utbyggnad av banorna.

  Gunnar Sibbmark
  vd Europakorridoren

 • "Eftersom den nuvarande järnvägen mellan Stockholm och Linköping tillhör landets mest belastade kommer kapaciteten i järnvägssystemet att förbättras avsevärt i och med att Ostlänken byggs. Detta möjliggör för fler, snabbare och mer punktliga transporter av både passagerare och gods på järnväg och skapar bättre förutsättningar för jobb och tillväxt."

  Regeringen i PM om
  infrastrukturpropositionen

 • "I första hand vill vi vårda den infrastruktur vi har och använda den mer effektivt. Vi ska också bygga om och bygga nytt för att utveckla samhället, samt utveckla nya lösningar tillsammans med andra. Under perioden 2014 – 2025 bygger vi Ostlänken, ny järnväg mellan Järna och Linköping för högre kapacitet så att trafiken kan bli tätare och restiden minska."

  Gunnar Malm, Trafikverkets generaldirektör
  i pressrelease från Trafikverket

 • "Klart spår för Ostlänken är exempel på en stor satsning som regeringen gjort på infrastruktur för att underlätta för företag och resenärer."

  Betty Malmberg, riksdagsledamot från Östergötland
  i Östgöta-Corren

 • "Ostlänken är viktig för hela samhället. Bland annat kommer en ny stadsdel att byggas i Linköping på grund av den nya snabbjärnvägen."

  Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande i Linköping

 • "Ju tidigare Ostlänken blir verklighet ju fortare får vi del av alla fördelar när fler åker tåg istället för bil. Miljön gynnas och det blir närmare till fler jobb och högre utbildning när restiden krymper."

  Göran Forssberg, ordförande i Nyköping – Östgötalänken AB

Trafikverket

demo3-220x140

I och med beslutet i regeringens infrastrukturproposition hösten 2012 har Trafikverket startat förberedelserna för järnvägsplaneringen. I juni 2014 skickade Trafikverket remissen inför tillåtlighetsprövningen till berörda kommuner, länsstyrelser med flera.  

Läs mer på Trafikverket.se 

 • Senaste nytt

  linköping220

  Ostlänken innebär stora möjligheter för företagarna

  Tusentals nya jobb och stora möjligheter för företagarna som håller sig framme när Ostänken byggs
  03 nov 2014
  Läs mer här
 • Senaste nytt

  Om Ostlänken i Norrköping Växer och Dagens Industri

  Det senaste numret av Norrköping Växer och en bilaga i Dagens Industri handlar om projekt Ostlänken i Norrköping.
  14 okt 2014
  Läs mer här
 • Senaste nytt

  demo3-220x140

  Remissvar inför tillåtlighetsprövningen av Ostlänken

  Under Fakta / Beslut hittar du en rad remissvar som gäller tillåtlighetsprövningen av Ostlänken.
  06 okt 2014
  Läs mer här
 • Senaste nytt

  linköping220

  Sociala sysselsättningskrav i Ostlänkenbygget

  Kan vi öka den lokala sysselsättningen, främst för dem som står långt från arbetsmarknaden, när Ostlänken byggs? Den frågan riktas i ett brev till Trafikverket.
  02 okt 2014
  Läs mer här
 • Senaste nytt

  demo4-220x140

  Regeringen vill satsa på Europakorridoren

  Regeringen vill satsa 140 miljarder kronor på att bygga ut hela höghastighetsnätet i södra Sverige, sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.
  03 sep 2014
  Läs mer här

Onlinenyheter