Järnvägsprojektet

Ostlänken är en ny 15 mil lång dubbelspårig järnväg för snabbtåg mellan Järna och Linköping, med stationer vid Vagnhärad, Nyköping, Skavsta flygplats, Norrköping och Linköping. 

Byggtid

I regeringens infrastrukturproposition bedöms byggandet av Ostlänken kunna påbörjas 2017 och vara färdigt senast 2035. 

 

Tillåtlighet och järnvägsplanering

Trafikverkets arbete med järnvägsplaner startade på allvar under 2014. Det ska ha stöd i ett tillåtlighetsbeslut som fattas av regeringen. I järnvägsplanerna beskrivs det som ska byggas och dess konsekvenser för omgivningen. I detta skede genomförs samråd med de som berörs av planeringen. Efter att järnvägsplanen vunnit laga kraft upphandlas en eller flera entreprenörer som ska utföra byggnationen.

Hastighet

Ostlänken ska enligt järnvägsutredningen klara en hastighet på 320 km/tim. Trafikverket har bedömt att de godkända järnvägsutredningarna ska ligga till grund för fortsatt järnvägsplanering och att den slutliga banprofilen bör utformas för 250 km/tim. med möjlighet att gå upp till 320 km/tim. där spårgeometrin gör det möjligt.

 


Buller

Trafikverket sätter upp bullerskydd så att gällande normer uppfylls. Dessa innebär exempelvis maximal ljudnivå 45 dB (A) inomhus nattetid och 70 dB (A) utomhus vid uteplats.

Tunnlar och broar

Trafikverket planerar för 12 enkelspårstunnlar och 15 dubbelspårstunnlar. Den längsta tunneln blir cirka 6 000 meter och den kortaste cirka 100 meter. Dessutom förbereds för närvarande 126 järnvägsbroar och 29 vägbroar.