Tidplan

Viktiga tidpunkter och händelser för planeringen av järnvägsprojektet Ostlänken.

Till höger beskrivs tidpunkter för olika viktiga händelser kopplade till planeringen av Ostlänken.
  
Parallellt med planeringen av järnvägen har skett omfattande kommunal planering. Planeringen av resecentrumområdena i Linköping, Norrköping, Nyköping, Skavsta och Vagnhärad har direkt koppling till planeringen av järnvägen. Dessutom har den kommunala planeringen utvidgats till omfattande stadsutvecklingsprojekt. Hur detta kommunala arbete bedrivs kan följas via respektive kommuns hemsida.

Preliminär tidplan för Ostlänken

Enligt regeringen och Trafikverket ska byggstart för järnvägen ske 2017 och Ostlänken ska vara klar senast 2035.

Så här ser den preliminära tidplanen ut för beslut och planer de närmaste åren. Tidplanen bygger på uppgifter som är kända i november 2013.

Tillåtlighetsprövning 2013 – 2015:
Följande tider har angetts för tillåtlighetsprövningen:
Fram till juni 2014 jobbar Trafikverket med att ta fram underlag till tillåtlighetsprövningen. 
Juni - 10 september 2014 tar Trafikverket emot remissvar på underlaget.
Oktober 2014 lämnas underlaget till regeringen.
Oktober 2014 – oktober 2015 pågår regeringens beredning.
Hösten 2015 tar regeringen beslut om tillåtlighet.
Tillåtlighetsprövningen innebär att bygget av Ostlänken prövas enligt miljöbalken.
Beslut om tillåtlighet innebär att regeringen bedömer att Ostlänken uppfyller kraven enligt Miljöbalken. I beslutet ingår också villkor för hur bygget ska gå till, exempelvis vilka miljöhänsyn som ska tas.

Järnvägsplaner 2014 – 2021:
Ostlänken består av sträckan Järna – Linköping som i planeringen delas upp i fyra paket med totalt nio järnvägsplaner som Trafikverket ansvarar för.
Paket 1: Södertälje/Trosa
Paket 2: Linköping
Paket 3: Norrköping
Paket 4: Nyköping
 
Februari 2014 påbörjas upphandling av det första paketet med två järnvägsplaner. Därefter följer upphandling av övriga paket. Sista paketet ska vara upphandlat och kontrakt tilldelat slutet av 2015. Det är ännu inte beslutat i vilken ordning järnvägsplanerna ska upphandlas.

Bygghandling 2016 – 2023:
Bygghandlingar tas fram av de leverantörer som upphandlats.

Byggande 2017 – 2035:
Ostlänken byggs

Tidplan för finansiering
Finansiering anges i Trafikverkets nationella planer.
Planen för perioden 2014 – 2025 beslutas av regeringen och har varit ute på remiss till 1 okt 2013. Beslut om planen tas under våren 2014.
I förslaget till nationell plan ingår 17,8 miljarder kronor till Ostlänken under perioden 2017 – 2025. Resten av den beräknade finansieringen på totalt 35 miljarder anges i kommande nationella planer.

Tillåtlighetsprövning innebär att byggandet och placeringen av järnvägen skall prövas av regeringen om det är förenligt med kapitel 17 i miljöbalken. Tillåtlighetsprövning görs i stora och komplexa projekt och handlar om att göra avvägningar mellan olika intressen och motstridiga synpunkter.

Järnvägsplan innebär att ta fram en fysisk plan som regleras enligt lag om byggande av järnväg. Planen består av järnvägsanläggningens utformning, tekniska lösningar, miljöskyddsåtgärder med mera som behövs för att klarlägga markbehoven.

Bygghandlingar är ritningar och beskrivningar av järnvägen och hur den skall konstrueras. Handlingarna innehåller tekniska beskrivningar med krav om hur järnvägen ska fungera. Här finns också krav om skyddsåtgärder när järnvägen byggs. Bygghandlingen stämmer överens med järnvägsplanen.

 

  

tidslinje2019
tidslinje Nutid
tidslinje---2014
tidslinje-2012
tidslinje-2010
tidslinje-2008
tidslinje-2004
tidslinje-2003
tidslinje-2001
tidslinje-1999