Ekonomi

I åtgärdsplanen för perioden 2014 - 2025 har drygt 20 miljarder reserverats för utbyggnad av Ostlänken.

Det motsvarar ungefär hälften av de uppskattade totala kostnaderna för banan. Till detta tillkommer de kommunala kostnaderna för utbyggnader av resecentrumområdena.

Kostnaderna för att ta fram statens järnvägsutredningar och kommunernas kostnader för planering och markförvärv med anledning av Ostlänken uppskattades 2010 ha uppgått till mer än 300 miljoner. Drygt hälften var kommunala kostnader.

Beräkningarna som gjorts pekar på att samhällsnyttan, det vill säga intäkterna för samhällsbyggnadsprojektet Ostlänken blir större än kostnaderna. Samtidigt kan konstateras att beräkningsmodellen som använts har kritiserats för att undervärdera nyttan av större järnvägssatsningar och de långsiktigare effekterna för utveckling i berörda regioner och kommuner. Ju bättre synkroniseringen är mellan järnvägsplaneringen och den kommunala och regionala utvecklingsplaneringen, desto större kan dessa positiva effekter bli.

Antalet årsarbeten som Ostlänken skapar har uppskattats till 13 000 under planerings- och byggtiden. Läs mer.

Tidplan för finansiering
Finansiering anges i Trafikverkets nationella planer.
Planen för perioden 2014 – 2025 beslutas av regeringen och har varit ute på remiss till 1 okt 2013. Beslut om planen har tagits under våren 2014.
I den nationella planen ingår 20,3 miljarder kronor till Ostlänken under perioden 2017 – 2025. Resten av den beräknade finansieringen på totalt 35 miljarder anges i kommande nationella planer. Nästa plan gäller perioden 2018 – 2029

Bild 072