Ekonomi

I den nationella planen för transportsystem 2018 - 2029 har 54 miljarder reserverats för utbyggnad av Ostlänken.

Till detta tillkommer de kommunala kostnaderna för utbyggnader av resecentrumområdena.

Kostnaderna för att ta fram statens järnvägsutredningar och kommunernas kostnader för planering och markförvärv med anledning av Ostlänken uppskattades 2010 ha uppgått till mer än 300 miljoner. Drygt hälften var kommunala kostnader.

Beräkningarna som gjorts pekar på att samhällsnyttan, det vill säga intäkterna för samhällsbyggnadsprojektet Ostlänken blir större än kostnaderna. Samtidigt kan konstateras att beräkningsmodellen som använts har kritiserats för att undervärdera nyttan av större järnvägssatsningar och de långsiktigare effekterna för utveckling i berörda regioner och kommuner. Ju bättre synkroniseringen är mellan järnvägsplaneringen och den kommunala och regionala utvecklingsplaneringen, desto större kan dessa positiva effekter bli.

Antalet årsarbeten som Ostlänken skapar har uppskattats till 13 000 under planerings- och byggtiden. Läs mer.

Bild 072