Genomförande

Sedan 2010 finns godkända järnvägsutredningar för sträckan Järna - Linköping. Nästa steg är tillåtlighetsprövning innan det omfattande arbetet med cirka 10 järnvägsplaner kan ta vid. Dessa planer ligger sedan till grund för upphandling och byggande av banan.

Regeringen har skisserat byggstart 2017 och att banan ska vara klar senast 2035.

Parallellt med arbetet med järnvägsutredningarna har kommunerna tagit fram översiktsplaner och köper in mark för framtida resecentra. Nästa steg i den kommunala planeringen blir att ersätta översiktsplanerna med detaljplaner för resecentrumområden.

Nya detaljplaner behövs för att säkra spårkorridorer genom städerna. Totalt rör det sig om 100 - 200 detaljplaner. Detaljplanerna ligger sedan till grund för utbyggnad av resecentrumområdena.

Ett förverkligande av samhällsbyggnadsprojektet förutsätter att de två spåren är på plats och att det etablerats nya resecentra kopplade till utveckling av städerna. Under en övergångsperiod anpassas trafiken till de nya förutsättningarna innan full effekt kan uppnås av de nya anläggningarna.

Den utökade kapaciteten med de två spåren öppnar nya möjligheter att bygga ut spårbunden kollektivtrafik inom och mellan de olika regionerna längs banan. Hur denna regionala trafik ska etableras och organiseras diskuteras parallellt med byggandet.

Bild 037