Instämmer i regeringens starka motiv för Ostlänken

Nyköping – Östgötalänken AB instämmer i de starka motiv för Ostlänken som regeringen anger i infrastrukturpropositionen.

Nyköping – Östgötalänken AB instämmer i de starka motiv för Ostlänken som regeringen anger i infrastrukturpropositionen. Bolaget delar också regeringens ambition att påbörja byggandet 2017 och att banan ska vara på plats senast 2028.

Det framgår av Nyköping – Östgötalänkens remissvar på förslaget till Nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025.
- Ostlänken är ett samhällsbyggnadsprojekt som kommer att lösa akuta brister och hantera de allt allvarligare kapacitetsproblemen på Södra och Västra stambanorna som idag hämmar samhällsutvecklingen, skriver bolaget. Två  nya spår för högre hastigheter kommer att bli en hävstång för samhällsutvecklingen i Östergötland, Sörmland och Stockholm.

Man påpekar också att kortare restider och robustare infrastruktur stimulerar företagande, utbildningsinsatser, valfrihet i boende, kultur – och fritidsutbud längs banan. Det öppnar även för bättre tillgänglighet till Skavsta flygplats och för godstrafik till de större hamnarna längs utvecklingsstråket.

Nyköping – Östgötalänken konstaterar också att Trafikverket planerar för en bana som utformas för 250 km/tim med möjlighet att gå upp till 320 km/tim. I förslaget behålls också den nuvarande Nyköpingsbanan som enligt bolaget är viktig för att säkerställa hög flexibilitet i detta avsnitt av stambanesystemet,

För information om remissvaret från Nyköping – Östgötalänken AB, kontakta
VD Per Sandström, 070 – 552 76 70 eller
Styrelseordf Göran Forssberg, 070 – 644 56 46 

27 Sep 2013