Kostnadsutveckling visar vägen för Ostlänken

Nu är Trafikverkets utredning av kostnader för den nya stambanan mellan Järna och Linköping klar.

Nu är Trafikverkets utredning av kostnaderna för den nya stambanan mellan Järna och Linköping klar. Den visar att vissa partier av den planerade järnvägen sticker ut kostnadsmässigt, samtidigt som stora delar håller budget. Därför är planen att påbörja bygget etappvis norrifrån.

- Trafikverket har tillsammans med kommunerna längs järnvägssträckan gjort en kraftsamling för att se hur Ostlänken ska kunna byggas utan att kostnaderna ökar. Utredningen visar att kostnaderna bara kan bantas marginellt om det inte ska ge stora konsekvenser på järnvägens funktion, säger Einar Schuch, regional direktör på Trafikverket.

Han får medhåll av Urban Granström, ordförande i Nyköping- Östgötalänken AB och ordförande i kommunstyrelsen i Nyköpings kommun:
- Ostlänkenkommunerna driver på arbetet lokalt tillsammans med Trafikverket. Det är mycket positivt att Trafikverket nu är tydliga med att byggandet drivs på och att man startar så snabbt som möjligt där det går att komma fram, säger han. 

Det är framför allt andra lösningar för hantering av överskottsmassor som kan minska kostnaderna i den nuvarande järnvägssträckningen med totalt cirka 1 miljard kronor.

Ostlänken har i nuvarande nationell plan för transportsystemet finansiering till cirka 54 miljarder kronor (2017 års prisnivå). I april 2019 kunde Trafikverket konstatera att nuvarande förslag för Ostlänken riskerar att bli drygt 10 miljarder kronor dyrare. Geotekniska förutsättningar, längre tunnlar, stadspassager samt hantering av överskottsmassor stod för större utgiftsposter än först beräknat.

- Utifrån detta beslutsunderlag kan vi dra vissa slutsatser för det kommande arbetet. Vi planerar att bygga etappvis och börja med den norra delen av Ostlänken, mellan Järna och Norrköping. Det är där vi kommit längst och det gör att vi kan ta järnvägen i bruk i takt med att etapperna blir klara, säger Einar Schuch.

På sträckan från Norrköping och söderut finns stora kostnader och osäkerheter. Det innebär att Trafikverket för sträckan fram till Linköping kommer att fullfölja arbetet med att ta fram järnvägsplaner och fortsätta se på möjlig optimering av kostnaderna.

Ostlänken ska bli en 16 mil lång dubbelspårig järnväg med stadspassager, broar och tunnlar. Sedan 90-talet har resandet på järnväg fördubblats och prognoserna visar på en fortsatt ökning. Samtidigt är de befintliga stambanorna hårt belastade och behovet av ökad kapacitet är stor.

- Trafikverket arbetar vidare med framdriften i projektet. Vi ser att vissa partier av den planerade järnvägen sticker ut kostnadsmässigt, samtidigt som stora delar håller budget. Det är viktigt att fortsätta arbetet för ett effektivt genomförande, säger Einar Schuch.


22 Jan 2020