Ostlänken genom Linköping

Under 2017 planerar Trafikverket en ny utredning om hur höghastighetsjärnvägen ska dras genom centrala Linköping och var stationen ska ligga.

När en ny järnväg planeras och det finns flera alternativ för hur den kan dras genomför Trafikverket en lokaliseringsutredning, som är ett tidigt stadium i arbetet med att ta fram en järnvägsplan. Enligt Trafikverket ska utredningen se var järnvägen bäst kan dras i marknivå genom Linköping och även hur Ostlänken ska kopplas till en framtida fortsättning av höghastighetsjärnvägen mot Jönköping och vidare mot Malmö och Göteborg. I arbetet med lokaliseringsutredningen kommer både tidigare inhämtad kunskap och nya förslag att studeras.

- Syftet är att utreda olika alternativ för dragningen av järnvägen och placeringen av stationen, för att kunna jämföra kostnader, påverkan på stadsmiljön och vad som ger de bästa förutsättningarna för tågen som ska trafikera höghastighetsjärnvägen, skriver Trafikverket på sin webbplats. Det ska ge bra planeringsförutsättningar för det fortsatta arbetet för både kommunen och Trafikverket.

Under lokaliseringsutredningen kommer det att pågå samråd med de som bor eller verkar i området som utreds och det kommer vara en tät dialog med kommunen och andra parter. Målsättningen är att i slutet av 2018 kunna välja var järnvägen ska dras och var stationen ska placeras.

Projekt Ostlänken arbetar idag med tio järnvägsplaner på sträckan från Järna fram till Tallboda i Linköpings kommun. Där finns redan en vald korridor och arbetet pågår med att projektera och välja den optimala spårlinjen för höghastighetsjärnvägen.

02 Feb 2017