Ostlänkenkommunerna överens med Sverigeförhandlingen

Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping har i dag 17 maj slutit en överenskommelse med Sverigeförhandlingens förhandlare.

Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping har i dag 17 maj slutit en överenskommelse med Sverigeförhandlingens förhandlare. Ostlänken utgör därmed en del av den nya höghastighetsjärnväg som ska trafikeras med både höghastighetståg och snabba storregionala tåg.

Handslaget innebär att kommunerna förbinder sig att tillsammans bygga 55 000 bostäder och medfinansiera höghastighetsjärnvägen med 525 miljoner kronor. 

– Ostlänken innebär flera fördelar. Den ger större möjligheter till arbetspendling och lättar på trängseln på spåren, vilket har positiv effekt på tågtrafiken i hela landet, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S). Dessutom frigör de nya spåren kapacitet på befintlig bana för godstransporter. Sträckan ligger redan i nationell plan och ska byggstartas 2017 som en första del i höghastighetsbanan. Ändpunktstrafiken mellan våra tre storstadsregioner är ett starkt skäl till att bygga Ostlänken, men sträckan är också viktig i sig självt.
- Och Ostlänken står på egna ben och är inte beroende av att hela höghastighetsjärnvägen byggs, slog hon fast.

HG Wessberg, förhandlare på Sverigeförhandlingen, ser också positivt på överenskommelsen:

– Att Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping får stationer vid den framtida höghastighetsjärnvägen innebär att vi nu sätter fart på bostadsbyggandet, förstorar arbetsmarknadsregioner och skapar tillväxt för hela stråket, säger han. I förlängningen skapar vi därmed tillväxt för hela landet.

Göran Forssberg, styrelseordförande i Nyköping-Östgötalänken AB, är också mycket nöjd med den historiska överenskommelsen:

  • -Ett tålmodigt arbete med samlade  insatser från många har nu gett ytterligare resultat och fört Ostlänken närmare trafikeringsstart, säger han.

Överenskommelsen utgår ifrån att Ostlänken, hela sträckan från Södertälje och genom Linköping, blir en del i det nya höghastighetsjärnvägssystemet som ska gå mellan Stockholm och Malmö samt mellan Stockholm och Göteborg. Sträckan ska byggas så att snabb storregional trafik ska kunna bidra till att de regionförstoringseffekter som eftersträvas uppnås, och att höghastighetstågstrafiken ska bli konkurrenskraftig.

– Höghastighetsjärnvägen kommer att skapa helt nya pendlingsmöjligheter i regionen. Det blir till exempel möjligt att resa mellan Linköping och Stockholm på mindre än en timme och mellan Norrköping och Jönköping på cirka 40 minuter, säger Catharina Håkansson Boman, förhandlare på Sverigeförhandlingen.

Stationerna i Vagnhärad, Nyköping och Norrköping ska placeras i de korridorer som ingår i ansökan om tillåtlighetsprövning. Det innebär en station i Vagnhärad i anslutning till tätorten, respektive i centrala lägen i Nyköping och Norrköping. I Linköping placeras stationen i ett centralt läge mellan Stångån och riksväg 35, i anslutning till den nya stadsdel som kommer att byggas där. 

De bostäder som kommunerna åtar sig att uppföra själva eller genom annan markägare/exploatör, medfinansieringen och förskottering fördelas mellan kommunerna enligt följande:

 

Bostäder fr.o.m. 2016 och t.o.m. 2035

Medfinansiering (mnkr)

Förskottering (mnkr)

Linköping

15300

173

152,8

Norrköping

15300

173

136,7

Nyköping

7400

84

54,0

Trosa

1700

47,5

12,0

Södertälje

15300

47,5

93,2

SUMMA

55 000

525

448,7

17 May 2016