Remiss inför tillåtlighetsprövning

Trafikverket har nu skickat ut beredningsremissen till länsstyrelser och kommuner som är direkt berörda av utbyggnaden av Ostlänken samt till de myndigheter vars intressen kan påverkas av projektet.

Trafikverket har nu skickat förslaget till tillåtlighetsprövning på remiss till kommuner, länsstyrelser med flera.

Mot bakgrund av att Ostlänken är ett mycket omfattande och stort projekt som i betraktande av de intressen som miljöbalken ska främja kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag har Trafikverket föreslagit att regeringen ska pröva tillåtligheten av Ostlänken enligt 17 kap. miljöbalken. Den geografiska omfattningen av remissen finns beskriven i handlingarna.

Beredningsremissen riktar sig till de länsstyrelser och kommuner som är direkt berörda av utbyggnaden samt till de myndigheter vars intressen kan påverkas av projektet. Syftet är att remissinstanserna, som stöd för regeringens avvägningar, ska bidra med argument utifrån sitt speciella perspektiv.

Beredningsremissen syftar inte i första hand till att ge en bred krets av intressenter möjlighet att lämna allmänna synpunkter på projektet. Detta har redan skett tidigare i planeringsprocessen. Under förutsättning att regeringen ger tillåtlighet kommer järnvägsplaner att upprättas. När järnvägsplanerna upprättas kommer samråd att hållas med enskilda som kan komma att bli berörda.

Efter denna remissrunda som planeras vara klar i slutet av september kommer Trafikverkets avdelning Juridik och Planprövning att sammanställa och kommentera inkomna yttranden och förbereda tillåtlighetsansökan.
Länk till Trafikverkets information om remissen inför tillåtlighetsprövningen.

11 Jun 2014