Remissvar inför tillåtlighetsprövningen av Ostlänken

Under Fakta / Beslut hittar du en rad remissvar som gäller tillåtlighetsprövningen av Ostlänken.
 På www.ostlanken.se hittar du en rad remissvar som gäller tillåtlighetsprövningen av Ostlänken. Nyköping – Östgötalänken AB har samlat svaren på den här webbplatsen under rubriken Fakta/Beslut, utredning och rapporter.

Berörda kommuner, länsstyrelser, regionförbund och organisationer har yttrat sig över Trafikverkets förslag till tillåtlighetsprövning som ska lämnas till regeringen under oktober 2014. Remisstiden gick ut 30 september.

Genomgående förordas den föreslagna röda korridoren och betonas vikten av att arbetet med planeringen och byggandet av Ostlänken påskyndas. Flera av remissinstanserna skriver också att man ser Ostlänken som en av de mest omfattande och strategiskt viktiga satsningarna på infrastruktur i modern tid.
Remissvaren kan du läsa här.
06 Oct 2014