Sten Olsson ny vd för Nyköping – Östgötalänken AB

Sten Olsson har 30 års bakgrund i det offentliga Sverige bland annat i riksdagen och som statssekreterare i statsrådsberedningen och i finansdepartementet.
- Ostlänken står på egna ben och är inte beroende av att hela höghastighetsbanan byggs, slår han fast. Uppgiften för bolaget är nu att bidra till att prioritering och finansiering av Ostlänken ligger fast och inte görs beroende av beslut om hela höghastighetsbanan eller får stå tillbaka för andra nationella investeringsbehov,. 

Sten Olsson har 30 års bakgrund i det offentliga Sverige bland annat i riksdagen och som statssekreterare i statsrådsberedningen och i finansdepartementet. Han är styrelseordförande i Statens fastighetsverk och driver sedan 2007 Muneris Konsult AB som arbetar med uppdrag från kommuner, organisationer och företag som gäller fastigheter och infrastruktur. 

- Nyköping – Östgötalänkens största tillgång är det nära samarbetet mellan ägarna som under åren etablerats på politisk- och tjänstemannanivå, fortsätter Sten Olsson. Bolagets roll är att bevaka och ta tillvara den samlade kommunala och regionala synen på helhetslösningen.

Bolaget kommer nu att bevaka beslutsprocesserna kring infrastrukturproposition, trafikverkets underlag till regeringen och regeringens beslut om den nationella planen våren 2018.  Av särskild vikt är att Ostlänken byggs ut i sin helhet med fem stationslägen inklusive passagen genom Linköpings centrum och med stationsläge vid Skavsta.

I bolagets roll ingår också att upptäcka frågor som kan påverka planeringen och byggandet av Ostlänken.
- Staten och regionernas uppbackning av projektet behöver lyftas fram, säger Sten Olsson. Tillsammans med Mälardalsrådet, Europakorridoren, länsstyrelserna, landstingen och regionförbunden kan vi öka vår genomslagskraft i opinionsbildningen. Stödet från bland andra Mälardalsrådet för en utbyggnad av Ostlänken är en viktig signal till beslutsfattarna.

Nyköping – Östgötalänken AB bildades för över 15 år sedan just för att peka på behovet av att bygga nya spår längs landets viktigaste stambana och driva på byggandet av Ostlänken. Stambanan är överbelastad och nersliten och behöver byggas ut för att klara kraven på dagens och framtidens transporter på järnvägen.
- Ostlänken öppnar för mer daglig pendling och därmed utveckling av stråket mellan Stockholm, Sörmland och Östergötland, säger Per Sandström, avgående vd för bolaget. Dessutom skapas förutsättningar för miljövänligare transporter.

Han konstaterar också att bolagets argumentering gått hem även om det tagit tid.
- Den ligger i linje med vad dagens regering och tidigare alliansregering lyft fram vid prioritering och planering av Ostlänken, fortsätter Per Sandström. Näringslivsministern har slagit fast att ”Ostlänken står på egna ben” och förtydligat att utbyggnaden behövs oberoende av beslut om utbyggnad av ett helt höghastighetsnät i södra Sverige. 

Han får medhåll av bolagets nye vd Sten Olsson som också konstaterar att regeringen i budgetpropositionen för  2017 skriver att ”förberedelserna för byggandet av Ostlänken mellan Järna och Linköping fortgår”.

Trafikverket har också meddelat att det blir byggstart för Ostlänken 2017 och att hela sträckan mellan Södertälje – Vagnhärad – Nyköping/Skavsta – Norrköping – Linköping ska vara klar för invigning 2028.

Fakta:

Ostlänken är en ny 15 mil lång dubbelspårig järnväg för snabbtåg mellan Järna och Linköping, med stationer vid Vagnhärad, Nyköping, Skavsta flygplats, Norrköping och Linköping. Ostlänken ska enligt järnvägsutredningen klara en hastighet på 320 km/tim.

Tidsvinsten mellan Stockholm och Linköping blir cirka 40 minuter, till Norrköping 30 minuter, till Nyköping 20 minuter och till Vagnhärad 10 minuter. 
Byggandet av Ostlänken påbörjas 2017 och ska vara färdig senast 2028.
För mer information om Ostlänken gå in på www.ostlanken.se

Nyköping - Östgötalänken AB ägs av kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa och Södertälje samt Region Östergötland och Regionförbundet Sörmland. 

För frågor kontakta Nyköping- Östgötalänkens styrelseordförande Göran Forssberg, tfn 070 - 644 56 46 eller vd Sten Olsson, tfn 070 - 591 36 34. 
02 Nov 2016