Om Bolaget 

Nyköping - Östgötalänken AB

Bolaget ska verka för att Ostlänken förverkligas på kortast möjlig tid.

Bolaget ska hantera angelägna informations-, samverkans- och påverkansuppgifter som bättre kan utföras gemensamt. Man ska framföra ägarnas synpunkter och biträda förhandlingar med staten.

Bolaget ska samordna gemensamma frågor som ägarnas beslutsprocesser och övergripande informationsinsatser. Man ska biträda ägarna och ta fram faktaunderlag.

Nyköping - Östgötalänken AB ska arbeta utifrån ett regionalt helhetsperspektiv och med en information som bedrivs med stor öppenhet samt inbjuder till dialog.

Bolagets verksamhet regleras i ett Aktiägaravtal och en Bolagsordning från 2007-11-16. Följande avsiktsförklaring har uttalats av ägarna.

nyktåg1