26 juni, 2023

Angående Trafikverkets redovisning av kostnadsminskningar Ostlänken

2023-06-26

Pressinformation från Nyköping – Östgötalänken AB

Reaktion på Trafikverkets redovisning av sitt regeringsuppdrag om Ostlänken

Kommunerna och regionerna utmed Ostlänkenstråket driver och bidrar aktivt till Ostlänkens genomförande och har gjort det sedan lång tid tillbaka. Trafikverket har nu redovisat sitt regeringsuppdrag om hur Ostlänken kan byggas mer effektivt och föreslagit några åtgärder som kan minska kostnaderna.

– Kommunerna och regionerna är införstådda med behovet av kostnadsminskningar och vi bidrar aktivt till att minimera kostnaderna och samtidigt få ut största nytta av Ostlänken, säger Urban Granström, styrelseordförande i Nyköpings-Östgötalänken AB och kommunstyrelsens ordförande, Nyköpings kommun. Men vi ser med stor oro på att Trafikverkets förslag försenar Ostlänken och därmed minskar nyttorna för samhället.

Ostlänken är ett viktigt projekt för att stärka kapaciteten i järnvägssystemet i Mälarregionen. Med Ostlänken skapas stärkta möjligheter till utvecklad regional trafik och mer kapacitet för godstrafik på angränsande banor. Det leder till regionförstoring och mer stärkt arbetspendling. Därför är det avgörande att tidplanen för Ostlänken ligger fast.

– Åtgärder som påverkar tidplanen innebär försenade nyttor och kostnader för omtag i planeringen. Tid är pengar och därför är det av stor vikt att inte påverka tidplanen utan att driva på ett snabbt och effektivt genomförande, säger Daniel Portnoff, vice ordförande i Nyköping-Östgötalänken AB och kommunstyrelsens ordförande i Trosa.

Stora satsningar har gjorts och görs just nu och kommunerna bidrar till att bygga och utveckla städerna utmed stråket. Samtidigt förbereder regionerna för trafikering av Ostlänken utifrån upplägget om etappvis trafikering.

– Vi, kommunerna och regionerna, kommer fortsatt att bidra till Ostlänkens genomförande, säger Urban Granström.

För mer information kontakta Nyköping – Östgötalänkens styrelseordförande

Urban Granström, tfn 073 – 773 7983.

Senaste nytt