3 mars, 2021

Pressinformation från Nyköping

– Östgötalänken AB angående Trafikverkets slutredovisning av ”Regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg”

Vi förutsätter att tidigare tagna beslut och överenskommelser som kommuner och regioner har träffat med staten gäller och att arbetet fortlöper med att snarast färdigställa Ostlänken.

Det säger Urban Granström (S) som är ordförande i styrelsen för Nyköping – Östgötalänken AB (NÖAB) som tillsammans med kommunerna, regionerna och Stockholm Skavsta Flygplats arbetat gemensamt i över 20 år med planering, stadsutveckling, avtalsförhandlingar och lokal förankring för att Ostlänken ska kunna genomföras så snabbt och effektivt som möjligt.

Samtidigt som Trafikverket slutredovisar sitt regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg lämnar bolaget in sitt yttrande till regeringen.

NÖAB pekar på att regeringen i juni 2018 gav Ostlänken tillåtlighet enligt Miljöbalken som tydligt pekade ut stationer och utformning av Ostlänken.

— Avsteg från beslutet innebär ett mycket omfattande omtag med stora förseningar i planeringsprocessen, att lokalt och regionalt förtroende går förlorat samt att stora nyttor uteblir, skriver bolaget till regeringen. Att nu snabbutreda systemutformningen på några få månader ger inte något trovärdigt resultat och äventyrar dessutom fortsatt samhällsutveckling utmed Ostlänkensträckan.

Byggnationen av Ostlänken pågår just nu samtidigt som kommunerna Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping förbundit sig att se till att 55 000 bostäder byggs till 2035. Den pågående planeringen av kommunernas Resecentra förutsätter stationer i Södertälje, Vagnhärad, Nyköping, Stockholm Skavsta flygplats, Norrköping och Linköping. Samtliga sex stationer är viktiga delar i den storregionala utvecklingen.

Nyköping – Östgötalänken slår också fast att Ostlänken är en del av en samhällsutveckling och samhällsomvandling för att nå ett utvecklat, konkurrenskraftigt och hållbart Sverige. Regional- och stadsutveckling förutsätter centralt placerade stationer eftersom centralitet och närhet är de enskilt viktigaste faktorerna för att kunna skapa goda förutsättningar för bra stadsutveckling och hållbar regional utveckling.

De sju länen inom Stockholm-Mälardalsregionen har också enats om att Ostlänken är viktig för utvecklingen av storregionen. Att påskynda den regionala utvecklingen genom ökad tillgänglighet är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Med Ostlänken som förutsättning har regionen enats om en stor satsning i utbyggt tågtrafiksystem i Mälardalen med nya fordon, gemensamt biljettsystem och satsning på fler tåg.

— Ostlänken har brett stöd i Sveriges riksdag och hela Stockholm Mälarregionen står enad bakom den. Att frångå pågående och väl förankrad planering för att börja om enligt Trafikverkets utredningsalternativ skulle bli kostsamt och ta tid, säger Daniel Portnoff (M), vice ordförande i NÖAB. Sådana avsteg kommer att minska förtroendet för staten som förhandlingspart och som en aktör. Ostlänken är en viktig förutsättning för att utveckla regionen och landet långsiktigt och hållbart.

Nyköping-Östgötalänken AB har tillsammans med dess ägare – kommuner och regioner utmed hela Ostlänken – arbetat målinriktat och fokuserat sedan slutet av 1990-talet för ett genomförande av Ostlänken.

För mer information kontakta NÖAB:s styrelseordförande Urban Granström, tfn 073 773 7983.

Senaste nytt