18 februari, 2022

Ostlänken viktig del i Trafikverkets nationella plan

18 februari 2022

Pressinformation från Nyköping – Östgötalänken AB

Han slår också fast att Ostlänken står på egna ben och har en stor och viktig roll för att stärka regional, storregional, nationell och internationell utveckling och tillgänglighet i Stockholm-Mälardalsregionen. Ostlänken är ett välfungerande och långsiktigt järnvägssystem som har avgörande betydelse för bostadsförsörjningen och regionernas näringsliv, arbetsmarknad och hållbara utveckling.

Kommunerna och regionerna kan redan idag notera Ostlänkseffekter, framför allt i form av investeringar och byggnationer av privata aktörer. Planeringen och byggandet av de första delarna av Ostlänken har tagit fart och kommunerna har kommit långt i sina åtaganden i Sverigeförhandlingen att bygga 55 000 bostäder utmed sträckan.

I remissvaret pekar Nyköping-Östgötalänken AB på att det i fortsättningen är viktigt att optimera utvecklingen kostnadseffektivt och trafikslagsövergripande Detta innebär bland annat att knutpunkter ska utformas i städernas centrala delar för snabba byten mellan lokal, regional och nationell kollektivtrafik. Gång- och cykeltrafik ska prioriteras i städerna och attraktiva kopplingar till flyg ska säkerställas för att förbättra den nationella och den internationella tillgängligheten i hela Stockholm/Mälardalen. Det innebär även att Ostlänken måste utvecklas i samverkan med andra satsningar i nationell plan och med regionala planer så att investeringar görs utifrån ett helhetsperspektiv.

Bolaget påminner också om att stråket från Södertälje och in mot Stockholm måste utvecklas om man ska få ut hela nyttorna med Ostlänken.

Nyköping — Östgötalänken AB ägs av kommunerna Södertälje, Trosa, Nyköping, Oxelösund och Norrköping samt Region Sörmland. Ägaren tillsammans med Linköpings kommun och Region Östergötland driver och bidrar aktivt i Ostlänkens genomförande.

För mer information kontakta Nyköping-Östgötalänkens styrelseordförande

Urban Granström, 073 – 773 7983 eller gå in på www.ostlanken.se

Senaste nytt