1 mars, 2021

Yttrande angående Trafikverkets slutredovisning

av ”Regeringsuppdrag angående nya stambanor för höghastighetståg”

Kommunerna (Södertälje, Trosa, Nyköping, Norrköping och Linköping) och Regionerna (Sörmland och Östergötland) utmed Ostlänken har deltagit i de hearings som Trafikverket arrangerat inom ramen för sitt regeringsuppdrag angående nya stambanor. Genom inspel och synpunkter till Trafikverket på de framtagna utredningsalternativen har vi tydliggjort vår syn på Trafikverkets utredning. Med denna skrivelse vill Nyköping-Östgötalänken AB sammanfatta synpunkterna från kommunerna och regionerna.

Nyköping-Östgötalänken AB (NÖAB) vill först belysa att NÖAB tillsammans med dess ägare, kommuner och regioner utmed hela Ostlänken, arbetat målinriktad och fokuserat sedan slutet av 1990-talet för ett genomförande av Ostlänken. Ostlänken är ett nödvändigt projekt för att lösa de svåra kapacitetsproblemen på stambanan och har en viktig roll för att stärka den regionala, den storregionala samt den nationella tillgängligheten. Mot den bakgrunden bildades Nyköping-Östgötalänken AB som också genomförde den förstudie som är grunden till det nu pågående arbetet med byggnation och projektering av Ostlänken.

Nyköping-Östgötalänken AB, tillsammans med Kommunerna, Regionerna samt Stockholm Skavsta Flygplats har, som sagt, arbetat gemensamt i över 20 år med planering, stadsutveckling, avtalsförhandlingar och lokal förankring med syfte att Ostlänken ska kunna genomföras så snabbt och effektivt som möjligt. Därför vill vi uppmärksamma regeringen på ett antal viktiga aspekter för den fortsatta hanteringen av Trafikverkets utredning enligt regeringens uppdrag.

Vi förutsätter att de tre pågående delprojekten av en ny stambana drivs vidare och genomförs enligt gällande planering. Detta bygger samhälle, skapar nyttor för hela landet, och den goda samverkan och framdrift vi har tillsammans med Trafikverket bibehålls. Parallellt med detta bör Trafikverket fokusera på hur delarna kan knytas samman i Jönköping för att skapa största möjliga utveckling i landet. Att frångå pågående och väl förankrad planering för att börja om enligt Trafikverkets utredningsalternativ, skulle bli kostsamt och, ta tid. Dessutom kommer sådana avsteg att minska förtroendet för staten som förhandlingspart och som en aktör, som säger sig verka för hållbar utveckling av Sverige. Vi fortsätter bidra och satsa för att utveckla regionen och landet långsiktigt och hållbart, där Ostlänken är en viktig förutsättning. Låt inte detta äventyras av en snabbutredning som behandlar regionala perspektiv och regionala nyttor alltför marginellt!

Avslutningsvis vill vi lyfta att det är absolut nödvändigt att regeringen snarast tydliggör förutsättningarna för Ostlänkens framdrift enligt nu gällande planer. Snabba besked innebär att kommuner, regioner och företag kan fatta strategiska beslut, som dels underlättar Ostlänkens genomförande och dels leder till fortsatt utveckling i regionen.

Nyköping 2021-03-01

Urban Granström Ordförande

Daniel Portnoff Vice ordförande

Senaste nytt